HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการทันตกรรมในผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 กรุงเทพมหานคร 
โดย นางศรุตา แสงทิพย์บวร. ออกรายการวิทยุจุฬาฯ รายการจุฬาฯ วิจัย คลื่นความถี่ 101.5 
วันที่ 2 กันยายน 2555 เวลา 11.30 -11.55 น.