HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

เรื่อง Squat Exercises ในผู้สูงอายุ 
โดย นางสุนันทา ศรีศิริ. ออกรายการวิทยุจุฬาฯ รายการจุฬาฯ วิจัย คลื่นความถี่ 101.5
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.30-11.55 น.