HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

เรื่องการส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและบทบาทของผู้บังคับหมู่ในวัยก่อนเกษียณอายุราชการในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 
โดย พันโทหทัยรัตน์ ขาวเอี่ยม ออกรายการวิทยุจุฬาฯ จุฬาปริทรรศน์ คลื่นความถี่ 101.5 
วันที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 11.30 -12.00 น.