HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ ทันตกรรมในผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 กรุงเทพมหานคร

โดย ศรุตา แสงทิพย์บวร

ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2555

 

เนื้อหาโดยย่อ