HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

โภชนาการกับผู้สูงอายุ

โดย ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม และคณะ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2554

 

เนื้อหาโดยย่อ

ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ระบบการทางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับภาวะโภชนาการได้ทั้งปัญหาภาวะขาดสารอาหาร เช่น การขาดแร่ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็กและขาดวิตามินต่างๆ และถ้าผู้สูงอายุได้อาหารบางชนิดมากเกินไป ก็อาจเกิดปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ไขมันอุดตันในหลอดเลือด และความดันโลหิตสูง เป็นต้น