HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

ผลของการออกกำลังกายกลุ่มแบบสคว์อท ที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรของผู้สูงอายุ

สุนันทา ศรีศิริและคณะ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2554

 

เนื้อหาโดยย่อ

เมื่ออายุเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุจะพบว่าความเสื่อมของสังขารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การออกก่าลังกายอย่างสม่่าเสมอถือเป็นเคล็ดลับในการคงสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวันได้ด้วยตนเอง เช่น การดูแลร่างกาย การซื้อของ การท่างานบ้าน การเดิน การขึ้นบันได และการยืน เป็นต้น ทั้งนี้การวิจัยที่ผ่านจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น พบว่า การออกก่าลังกายแบบสคว์อทเป็นการออกก่าลังกายที่ช่วยในการเพิ่มความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น และขนาดของกล้ามเนื้อ ซึ่งปลอดภัย