HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

จดหมายข่าว

สรุปประเด็นปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข ด้านผู้สูงอายุ

การพัฒนาศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุ นอกจากจะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่นิสิตแล้ว ยังได้ดำเนินเผยแพร่โดยสรุปประเด็นปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุ ศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังฯ ได้จัดทำเป็นจดหมายข่าวสรุปประเด็นปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้กับผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ จดหมายข่าวฯ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

Display # 
Title Hits
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองทางเพศ และความพึงพอใจทางเพศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 1312
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ ทันตกรรมในผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 กรุงเทพมหานคร. 1167
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ: คลัสเตอร์ สังคมผู้สูงวัย 1030
โภชนาการกับผู้สูงอายุ 3110
ผลของการออกกำลังกายกลุ่มแบบสคว์อท ที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรของผู้สูงอายุ 1249
ศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข :สังคมผู้สูงวัย 805
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในวัยก่อนเกษียณอายุราชการ 709
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ สวนหลวง สามย่าน สยามสแควร์ 648
สถานการณ์ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 3420
ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในผู้ติดเชื้อ HIV 1455
Squat Exercise ในผู้สูงอายุ 909
สุขภาพผู้สูงวัย กับ การออกกำลังกายชี่กง 1137