HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

โครงการ การสำรวจความรู้และการป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ของประชาชนใน กทม.

คณะทำงาน สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, รัตนา สำโรงทอง, ศุกรินทร์ วิมุกตายน, ปราลบ พรมล้วน

ความสำคัญ

สภาพสังคมปัจจุปันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสังคมเมือง ในขณะเดียวกันก็เกิด ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่มักเกิดจากโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ๆ เฉกเช่น โรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ที่นับว่าเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพของคนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยใน ปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพไม่เพียงแต่ทำให้เจ็บป่วย แต่หากบางรายถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากผลต่อสุขภาพดังกล่าวแล้ว ยังมีกระแส การรายงานข่าวการแพร่ระบาดของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังการรายงาน สถานการณ์การระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 มีผู้ป่วยยืนยัน โรคฯ จำนวน 11,398 และผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิตจำนวน 97 ราย กลุ่มผู้ป่วย 52% พบว่าเป็นกลุ่มอายุ 11 -20 ปี (นักเรียน นิสิต นักศึกษา) และมีการแพร่ระบาดของ โรคไปทุกจังหวัดของประเทศไทย ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุม และป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ...