HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

คณะทำงาน สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, รัตนา สำโรงทอง, ศุกรินทร์ วิมุกตายน, ปราลบ พรมล้วน

ความสำคัญ

สภาพสังคมปัจจุปันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสังคมเมือง ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่มักเกิดขึ้นจากโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ๆ เฉกเช่่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่นับว่าเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพของคนทั่วโลกรวมถึง ประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผล กระทบต่อสุขภาพไม่เพียงแต่ทำให้เจ็บป่วย แต่หากบางรายถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากผลต่อสุขภาพ ดังกล่าวแล้ว ยังมีกระแสการรายงานข่าวการแพร่ระบาดของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มมาก ขึ้นเรื่อยๆ ดังการรายงานสถานการณ์การระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของสำนักระบาด วิทยากระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 17 ต.ค. 52 พบว่า ผู้ป่วยที่ตรวจยืนยัน (Confirmed cases) ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009 สะสมจำนวน 28,057 ราย เสียชีวิต 176 ราย โดยการระบาดได้ ขยายตัวไปทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นการแพร่ระบาดที่มีการขยายตัวไปอย่างรวมเร็ว ...