HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

Emerging Diseases

ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ (Emerging Diseases) เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น