HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย BTEX ในน้ำนมแม่เขตกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย BTEX ในน้ำนมแม่เขตกรุงเทพมหานคร (Quantitative analysis of Volatile Organic Compounds BTEX in human milk in Bangkok area )

 

คณะผู้วิจัย

เสาวนีย์ เสมาทอง , ธนสร ตันศฤงฆาร , พรรณฑิรา เกตุแก้ว , สิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ , กัลยา ซาพวง, ปราลบ พรมล้วน , วรรณภา คุ้มจินดา