HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

Bangkok Health Watch

ข้อมูลปัญหาสุขภาพ ของประชากรผู้สูงอายุในเขตเมือง และกรุงเทพมหานคร

 

Display # 
Title Hits
การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย BTEX ในน้ำนมแม่เขตกรุงเทพมหานคร 1813
การประเมินความต้องการการให้บริการการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศในวัยรุ่น 1207
การเฝ้าระวังการล่วงละเมิดทางเพศ ในครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร 982
โครงการนำร่อง เฝ้าระวังสุขภาพทางเพศ (การล่วงละเมิดทางเพศ) ในโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 2011
โครงการ การสำรวจสุขภาวะผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศในกรุงเทพมหานคร 1831
โครงการเฝ้าระวังโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในกรุงเทพมหานคร: ปีงบประมาณ 2548-2552 668
พฤติกรรมเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อไวรัสเอ็ชไอวีในกลุ่มผู้ติดเชื้อฯ ที่รับยาต้านไวรัสในเขตกรุงเทพมหานคร 572
ภาวะสุขภาพพนักงานสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตปทุมวันประจำปี 2552 1254
การสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของหญิงมีครรภ์ในคลินิกแพทย์เขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก 881
การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 3095