คุณอยู่ที่:

ฐานข้อมูล

การพัฒนาศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข ด้านผู้สูงอายุ ในปีพ.ศ.2554-2555 ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุ (www.surveillance.cphs.chula.ac.th) เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุ และเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ เช่น การให้ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก บทความวิชาการ จดหมายข่าวประเด็นปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข การออกรายการวิทยุจุฬาฯ เป็นต้น

Subcategories

 • จดหมายข่าว

  สรุปประเด็นปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข ด้านผู้สูงอายุ

  การพัฒนาศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุ นอกจากจะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยให้แก่นิสิตแล้ว ยังได้ดำเนินเผยแพร่โดยสรุปประเด็นปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุ ศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังฯ ได้จัดทำเป็นจดหมายข่าวสรุปประเด็นปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้กับผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ จดหมายข่าวฯ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

 • สัมภาษณ์รายการวิทยุ

  การนำเสนอผลงานทางวิชาการออกสื่อวิทยุ

  ศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุ ได้นำเสนอผลงานวิจัยออกสื่อวิทยุ ในรายการจุฬาวิจัย และจุฬาปริทรรศน์ มีดังต่อไปนี้

 • Emerging Diseases

  ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ (Emerging Diseases) เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น

   

 • Specific Issues

  ข้อมูลปัญหาเฉพาะด้าน (Specific Issues) ในผู้สูงอายุ

  เช่น การเข้าถึงบริการทางสังคม และด้านสุขภาพ ภัยธรรมชาติ เช่นผลกระทบของน้ำท่วมในผู้สูงอายุ เป็นต้น 

   

 • CU Health Watch

  ข้อมูลปัญหาสุขภาพ ของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ) ก่อนวัยเกษียณ และกำลังจะเกษียณอายุ

   

 • Bangkok Health Watch

  ข้อมูลปัญหาสุขภาพ ของประชากรผู้สูงอายุในเขตเมือง และกรุงเทพมหานคร