HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

ทุนระดับปริญญาโท ปีพ.ศ. 2554 และ 2555

ทุนผลิตบัณฑิต ปีพ.ศ. 2554

ลำดับ ผู้ที่ได้รับทุน ผลงานวิจัย
1. นาง สุนันทา ศรีศิริ ผลของการออกกำลังกายกลุ่ม แบบสคว์อท ที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรของผู้สูงอายุ
2. Ms. Diana Somporn ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลังภาวะน้ำท่วม
3. Mr.Abhisher Rimal PREVALENCE, DETERMINANTS AND MICROVASCULAR COMPLICATIONS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS AMONG ELDERLY POPULATION OF KATHMANDU, NEPAL
4. นาง สาวปวีณา เพิ่มพูน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
     

ทุนผลิตบัณฑิต ปีพ.ศ. 2555

 1. นาง ศรุตา แสงทิพย์บวร ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการทางทันตกรรมของ ผู้ป่วยสูงอายุที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 54 กรุงเทพมหานคร
 2. นาง นุชวดี วรรณคำ การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการดูแลเท้าด้วยตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย