HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

ความเป็นมาของศูนย์ฯ

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปัญหาภาวะสุขภาพและการวางแผนทางด้านการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่มีความจำเพาะ และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขในสังคมผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้ หากแต่สามารถลดขนาดและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น หากสามารถพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีระบบการเผยแพร่ข่าวสารที่ทันสมัย –ทันเหตุการณ์-ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเป็นกลาง และเชื่อถือได้ เพื่อนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาใช้ประกอบการวางแผนนโยบายของประเทศ การจัดตั้งฐานข้อมูลดังกล่าวยังเป็นการสร้างให้มีหน่วยงานกลางของสังคม ที่ยื่นมือเข้ามารับผิดชอบการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพเชิงรุกอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวจักต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ประหยัด และทันท่วงทีต่อสถานการณ์ ประการสำคัญ จะต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สนใจที่จะทำการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) มาเป็นแนวทางการทำการศึกษา โดยนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อันได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กทม. องค์กรเอกชน ภาคประชาชน และผู้สูงอายุ มาร่วมกันในการพัฒนาศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมือง ขึ้น เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุในมิติต่างๆ โดยคาดว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับ

(1) ปัญหาสุขภาพของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ)ก่อนวัยเกษียณและกำลังจะเกษียณ อายุ

(2) ปัญหาสุขภาพของประชากรผู้สูงอายุในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร

(3) การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ (Emerging Diseases) เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในกลุ่มผู้สูงอายุ

(4) ปัญหาเฉพาะด้าน (Specific Issues) ในผู้สูงอายุ เช่นการเข้าถึงบริการทางสังคม และด้านสุขภาพ ภัยธรรมชาติ เช่นผลกระทบของน้ำท่วมในผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ คาดว่า ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางแห่งการรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพและสาธารณสุขผู้สูงอายุที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสามารถในการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์ความรู้พื้นฐานในการก้าวสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับสังคมในทุกระดับและทุกภาคส่วน โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาประกอบ พร้อมการเสนอทางเลือกและหนทางแก้ไข เพื่อให้บรรลุซึ่งการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่ยั่งยืนในระดับประเทศของไทย

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 

  • เพื่อศึกษาปัํญหาสุขภาพและสาธารณสุขโดยเน้นชุมชนเขตเมือง
  • เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคาดการณ์ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข
  • เพื่อเฝ้าระวังและติดตามปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข และนำเสนอต่อสาธารณชน
  • เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข
  • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการค้นคว้าวิจัยด้านสาธารณสุขในระดับบัณฑิตศึกษา

 

โครงสร้างการบริหารศูนย์ฯ

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ

  • ที่ปรึกษา จากสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณบดีที่เกี่ยวข้อง 
  • ที่ปรึกษาจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น WHO, UNICEF, UNAIDS, UNDP, ILO เป็นต้น 
  • ที่ปรึกษา จากกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข 

คณะกรรมการดำเนินการ 

  • คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
  • คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ