ความเป็นมาของศูนย์ฯ

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่ประชากรสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปัญหาภาวะสุขภาพและการวางแผนทางด้านการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่มีความจำเพาะ... Read more 

  • slide111.jpg
  • slide112.jpg
  • slide113.jpg
  • slide114.jpg
  • slide115.jpg

HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่: